Tekst en Toelichting op de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden | André van Rijs

22,49

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789083247519
Aantal bladzijden 90
Afmetingen 215 x 148 x 6 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Iustitia Scripta
Auteur André van Rijs (auteur)

Harry van Drongelen (auteur)
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten gestudeerd met als afstudeerrichtingen Nederlands recht (1979) en de vrije studierichting (1981). Hij is als buitenpromovendus gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op de ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving (1991). Als (coördinerend) wetgevingsjurist is hij werkzaam geweest aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ((mei) 1979 – (oktober) 2017). Hij is als universitair (hoofd)docent verbonden geweest aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg ((september) 2004 - (september) 2018). Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele en collectieve arbeidsrecht en interne cursussen gegeven buiten het ministerie over cao-recht, arbeids- en rusttijden, maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum, Vermande studiedagen, Kluwer Studiedag Collectief Arbeidsrecht en het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, medezeggenschap, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Mr. A.D.M. van Rijs heeft aan de Universiteit van Amsterdam rechten gestudeerd met als afstudeerrichting Nederlands recht. Als senior wetgevingsjurist is hij werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de directie WBJA. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij dit ministerie zoals, ontslagambtenaar, manager leerlingwezen, senior beleidsmedewerker ontslagtaken en senior-beleidsmedewerker bij de Arbeidsinspectie. Hij is daarnaast als docent en thesis coördinator verbonden aan het departement of Private, Business and Labour Law van de Universiteit van Tilburg. Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele arbeidsrecht maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum en Sdu heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is hij (mede)hoofdredacteur van Juridisch up to date en redactielid van het tijdschrift Over de grens. In het verleden was hij ook (hoofd) redacteur van het arbeidsrechtelijke tijdschrift Arbeid Integraal en het tijdschrift SJD. Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals zee-arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, arbeidsmarkt (waaronder arbeidsmigratie) en arbeidsverhoudingen.
Geïllustreerd Neen
Druk 1
Datum van uitgifte 30-08-2022
9 WOORD VOORAF 11 LIJST VAN AFKORTINGEN 13 DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING OP DE WET IMPLEMENTATIE EU-RICHTLIJN TRANSPARANTE EN VOOR SPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN 15 1. INLEIDING 15 2. IMPLEMENTATIEWETGEVING 16 3. HOOFDLIJNEN VAN HET VOORSTEL 16 Richtlijn in het kort 17 Werkpatroon 17 Verplichte opleiding 17 Meer dan een baan 18 4. VERHOUDING TOT NATIONALE REGELGEVING 18 5. GEVOLGEN (MET UITZONDERING VAN FINANCIËLE GEVOLGEN) 19 5.1 Financiële gevolgen 19 5.2 Administratieve lasten 19 Regeldruk 20 Werkgevers 20 Incidentele kosten 20 Structurele kosten 21 Werknemers 21 Incidentele kosten 21 Structurele kosten 21 Raad voor de rechtspraak en Raad voor rechtsbijstand 21 6. UITVOERING, TOEZICHT EN HANDHAVING 22 7. ADVIES EN CONSULTATIE 22 Sociale partners 23 Internetconsultatie 23 Uitvoeringstoetsen 23 Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) 23 Raad voor de rechtspraak (Raad) 23 Artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek 25 Artikel 7:653a Burgerlijk Wetboek 25 Artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek 25 Artikel 2b, derde lid, van de Wet flexibel werken 25 Overig 26 MKB toets 26 8. OVERGANGSRECHT EN INWERKINGTREDING 26 9. VOORLICHTING 29 DEEL 2 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 31 ARTIKEL I 31 Artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst) 31 A 32 Toelichting algemeen 32 Toelichting tweede lid 32 Verplichting tot aanbieden scholing 33 Toelichting derde lid 34 Toelichting vierde lid 35 Toelichting vijfde lid 35 Artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst) 36 B 36 Artikel 628b 36 Toelichting 36 Toelichting eerste lid 36 Werkpatroon 36 (Grotendeels) onvoorspelbare tijdstippen waarop de arbeid moet worden ver-richt 37 Toelichting tweede lid 37 Toelichting derde lid 37 C 37 Artikel 653a 38 Toelichting 38 Toelichting eerste lid 38 Rechtvaardiging op grond van een objectieve reden 39 Afhankelijk van toestemming 39 Toelichting tweede lid 39 Artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst) 41 D 44 Toelichting algemeen 44 Toelichting eerste lid, onderdeel b 44 Toelichting eerste lid, onderdeel e 45 Toelichting eerste lid, onderdeel f 45 Toelichting eerste lid, onderdeel g 45 Toelichting eerste lid, onderdeel h 45 Toelichting eerste lid, onderdeel i 46 Voorspelbaar werkpatroon 46 Onvoorspelbaar werkpatroon 47 Toelichting eerste lid, onderdeel k 47 Toelichting eerste lid, onderdeel p 47 Toelichting eerste lid, onderdeel q 47 Toelichting eerste lid, onderdeel r 48 Toelichting eerste lid, onderdeel s 48 Toelichting tweede lid 48 Toelichting derde lid 49 Toelichting vierde lid 49 Toelichting zevende lid 49 Toelichting tiende lid 50 Toelichting elfde lid 50 Artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst) 53 Artikel 7:670 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst) 53 E 53 Toelichting 53 Artikel 7:670 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst) 54 Artikel 7:696 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst) 54 F 54 Toelichting 55 Artikel 7:696 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst) 55 Artikel 7:740 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijk tekst) 55 G 55 Toelichting 56 Artikel 7:740 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst) 59 DEEL 3 WIJZIGING VAN DE WET FLEXIBEL WERKEN 61 ARTIKEL II 61 Artikel 2b. Overgang naar een andere vorm van arbeid met meer voorspel-bare en zekere arbeidsvoorwaarden 62 Toelichting algemeen 62 Toelichting eerste lid 62 Toelichting tweede lid 63 Toelichting derde lid 63 Toelichting vierde lid 63 Toelichting vijfde lid 64 Toelichting zesde lid 67 DEEL 4 WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSVOOR WAARDEN GEDETACHEERDE WERKNEMERS IN DE EUROPESE UNIE 69 ARTIKEL III 69 Artikel 3 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Euro-pese Unie (oorspronkelijke tekst) 69 Toelichting algemeen 70 Toelichting tweede en vijfde lid 70 Toelichting vierde lid 70 Artikel 3 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Euro-pese Unie (gewijzigde tekst) 73 DEEL 5 WIJZIGING VAN DE OVERGANGSWET NIEUW BURGERLIJK WETBOEK 75 ARTIKEL IV 75 Artikel 227 75 Toelichting 75 ARTIKEL V 75 Toelichting 75 ARTIKEL VI 76 Toelichting 79 BIJLAGE 1 TRANSPONERINGSTABEL