Boom Juridische studieboeken – Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen | M. de Blois

58,50

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462902008
Aantal bladzijden 380
Afmetingen 239 x 171 x 24 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom uitgevers Den Haag
Auteur M. de Blois (auteur)
Geïllustreerd Neen
Druk 11
Datum van uitgifte 01-08-2022
Afkortingen; 1 Recht; 1 Rechtsregels; 2 Rechtsregels en andere sociale regels; 3 Rechtssysteem; 3.1 Functies van het rechtssysteem; 3.2 Functies van staatsorganen; 4 Soorten rechtsregels; 4.1 Gedragsnormen; 4.2 Sanctienormen; 4.3 Bevoegdheidsverlenende normen; 5 Positiviteit, gelding en effectiviteit van recht; 5.1 Positiviteit; 5.2 Gelding; 5.3 Effectiviteit; 6 Twee betekenissen van ‘recht’; 6.1 Objectief recht; 6.2 Subjectief recht; 6.3 Subjectief recht en objectief recht; 2 Indelingen in het recht; 1 Inleiding; 2 Codificatie, wetboeken en wetten; 3 Rechtsgebieden; 4 Publiekrecht en privaatrecht; 4.1 Publiekrecht; 4.2 Privaatrecht; 5 Andere onderscheidingen en indelingen van rechtsregels; 5.1 Dwingend en aanvullend recht; 5.2 Formeel en materieel recht; 5.3 Internationaal en nationaal recht; 3 Rechtsbronnen; 1 Criteria voor het herkennen van rechtsregels; 1.1 Soort regel; 1.2 Onderwerp van de regel; 1.3 Herkomst van de regel; 2 Formele rechtsbronnen; 2.1 Wet; 2.2 Jurisprudentie; 2.3 Ongeschreven recht; 2.4 Verdragen; 2.5 Besluiten van internationale organisaties; 2.6 Internationale jurisprudentie; 3 Kenbronnen; 4 De organisatie van de staat: wetgevende en bestuurlijke organisatie; 1 Verdeling van de staatsmacht als organisatieprincipe; 1.1 Trias politica; 1.2 Decentralisatie en deconcentratie; 2 Organisatie van de centrale overheid; 2.1 Koning en regering; 2.2 Staten-Generaal; 2.3 Raad van State; 3 Organisatie van de decentrale overheid; 3.1 Toezicht; 3.2 Provincies en gemeenten; 5 De organisatie van de staat: rechterlijke organisatie; 1 Inleiding; 2 De uitdrukking ‘rechterlijke macht’; 3 De belangrijkste rechterlijke colleges; 4 De bevoegdheid van rechters: absolute en relatieve competentie; 4.1 Absolute competentie in eerste aanleg; 4.2 Relatieve competentie in eerste aanleg; 5 Rechtsmiddelen; 5.1 Gewone rechtsmiddelen; 5.2 Buitengewone rechtsmiddelen; 6 Het Openbaar Ministerie; 6.1 Taken; 6.2 Organisatie van het Openbaar Ministerie; 7 De procureur-generaal bij de Hoge Raad; 8 Belangrijke uitgangspunten; 6 Wetgeving; 1 Het dubbele wetsbegrip; 1.1 Wet in formele zin; 1.2 Wet in materiële zin; 1.3 Soorten wetten in materiële zin en beslissingen in individuele gevallen; 1.4 Belang van het onderscheid wet in formele en materiële zin; 1.5 Verhouding formeel en materieel wetsbegrip; 1.6 Beleidsregels (pseudowetgeving); 2 Attributie en delegatie van wetgeving; 2.1 Het onderscheid tussen attributie en delegatie; 2.2 Delegatieterminologie in de Grondwet; 3 Hiërarchie van wetten en voorrangsregels; 4 Beoordeling van wetten; 4.1 Rechterlijke toetsing en toetsingsregels; 4.2 Toetsingsverboden; 4.3 Wel toetsing toegestaan; 4.4 Repressief toezicht door de regering; 4.5 Samenloop van wetgeving; 7 Bestuursrecht; 1 Inleiding; 2 Bestuurshandelingen en bestuursbesluiten; 2.1 Bestuurshandelingen; 2.2 Besluiten: algemeen; 2.3 Besluiten van algemene strekking; 2.4 Besluiten in een concreet geval: beschikkingen; 2.5 Beschikkingen met een sanctiekarakter; 3 Bestuursbevoegdheden: grondslag en maatstaven; 3.1 Grondslag in het recht; 3.2 Maatstaven: beginselen van behoorlijk bestuur; 3.3 Normen betreffende voorbereiding en advies; 8 Rechtsbescherming tegen de overheid en bestuursprocesrecht; 1 Inleiding; 2 Hoofdlijn; 2.1 Tegen welke besluiten?; 2.2 Belanghebbenden; 3 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming; 3.1 Voorprocedures: bezwaarschriftenprocedure en administratief beroep; 3.2 Toetsing; 3.3 Behoorlijke procedure; 3.4 Beroep op de bestuursrechter; 3.5 Spoedvoorzieningen; 4 Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter; 5 Nationale ombudsman; 6 Klachtenbehandeling door een bestuursorgaan; 9 Privaatrecht: vermogensrecht; 1 Inleiding; 2 De onderdelen van het privaatrecht; 2.1 Personen- en familierecht; 2.2 Vermogensrecht en vermogen; 3 Verdere onderscheidingen van vermogensrechten; 3.1 Absolute en relatieve rechten; 3.2 Volledige en beperkte rechten; 3.3 Rechten op zaken en rechten op goederen; 4 Goederenrecht en verbintenissenrecht; 4.1 Goederenrecht; 4.2 Verbintenissenrecht; 5 Rechtsfeiten; 5.1 Feiten en rechtsfeiten; 5.2 Rechtsfeiten: categorieën; 5.3 Handelingen met rechtsgevolg; 5.4 Rechtshandelingen: eenzijdig en meerzijdig; 10 De overeenkomst; 1 Inleiding; 2 Omschrijving van de overeenkomst; 3 Indeling van overeenkomsten; 3.1 Verbintenisscheppende overeenkomsten; 3.2 Andere soorten overeenkomsten; 4 De totstandkoming van de overeenkomst; 4.1 Aanbod en aanvaarding; 4.2 Handelingsbekwaamheid; 4.3 Wil, verklaring of vertrouwen; 4.4 Wilsgebreken: dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden; 5 De overeenkomst en het beginsel van contractsvrijheid; 5.1 Het beginsel van contractsvrijheid; 5.2 Aanvullende werking; 5.3 Beperkende werking; 6 Tekortkomingen bij de nakoming van een overeenkomst; 6.1 Wanprestatie; 6.2 Schuld en risico; 6.3 Toerekenbare tekortkoming; 6.4 Overmacht; 6.5 Verzuim en ingebrekestelling; 11 Onrechtmatige daad; 1 Inleiding; 2 Voorwaarden voor een actie uit onrechtmatige daad; 2.1 Onrechtmatige daad; 2.2 Toerekenbaarheid; 2.3 Schade; 2.4 Causaal verband; 2.5 Relativiteit; 3 Aansprakelijkheid voor gedragingen van anderen; 3.1 Kinderen tot 14 jaar; 3.2 Kinderen van 14 en 15 jaar; 3.3 Ondergeschikten; 4 Toerekenbare tekortkoming; 12 Sancties in het vermogensrecht; 1 Inleiding; 2 Sancties van rechtswege; 2.1 Nietigheid; 2.2 Schadevergoeding; 3 Buitengerechtelijke sancties; 3.1 Vernietiging; 3.2 Ontbinding van een wederkerige overeenkomst; 3.3 Boete op grond van boetebeding; 3.4 Eigenrichting; 4 Sancties via de rechter; 4.1 Nakoming; 4.2 Schadevergoeding; 4.3 Reële executie; 4.4 Dwangsom; 4.5 Gijzeling; 5 Kanttekeningen; 13 Burgerlijk procesrecht; 1 Inleiding; 2 Functies van het burgerlijk procesrecht; 3 Bronnen van het burgerlijk procesrecht; 4 Contentieuze en voluntaire rechtspraak; 5 Personen en instanties in het burgerlijk proces; 5.1 Rechter, griffier; 5.2 Partijen; 5.3 Advocaat; 6 De dagvaardingsprocedure voor de rechtbank; 6.1 Dagvaarding; 6.2 Procedure op tegenspraak en verstekprocedure; 6.3 Verder verloop; 6.4 Vonnissen; 7 Het kort geding; 8 Verzoekprocedure; 9 Kosten; 14 Strafrecht: algemeen; 1 Strafrecht als sanctierecht; 1.1 Sancties; 1.2 Strafrechtelijke sancties; 1.3 Sancties in andere rechtsgebieden; 2 Wanneer strafrecht?; 2.1 Ernstige inbreuken; 2.2 Ordeningsrecht; 2.3 Internationaal recht; 3 Materieel en formeel strafrecht; 3.1 Materieel strafrecht; 3.2 Formeel strafrecht; 4 Legaliteitsbeginsel; 4.1 Staatsrechtelijk legaliteitsbeginsel; 4.2 Strafrechtelijk legaliteitsbeginsel; 4.3 Vier aspecten van het legaliteitsbeginsel; 5 Strafbare feiten (delicten); 5.1 Strafbepalingen; 5.2 Misdrijven en overtredingen; 15 Strafrecht: de delictsomschrijving; 1 Inleiding; 2 Bestanddelen strafbaar feit; 2.1 Personen; 2.2 Gedrag; 3 De psychische gesteldheid van de dader; 3.1 Opzet (dolus); 3.2 Schuld (culpa); 4 Andere bestanddelen van de delictsomschrijving; 16 Strafrecht: wederrechtelijkheid en schuld; 1 Elementen van het strafbare feit: wederrechtelijkheid en schuld; 2 Bestanddelen en elementen; 3 Strafuitsluitingsgronden; 4 Rechtvaardigingsgronden; 4.1 Overmacht als rechtvaardigingsgrond; 4.2 Noodweer; 4.3 Wettelijk voorschrift; 4.4 Bevoegd gegeven ambtelijk bevel; 4.5 Het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid; 5 Schulduitsluitingsgronden; 5.1 Ontoerekenbaarheid; 5.2 Overmacht als schulduitsluitingsgrond; 5.3 Noodweerexces; 5.4 Onbevoegd gegeven ambtelijk bevel; 5.5 Afwezigheid van alle schuld (AVAS); 6 Procesrechtelijk kader: artikel 350 Sv; 17 Strafprocesrecht: algemeen; 1 Inleiding; 2 Fasen in het strafproces; 3 Formeel en materieel strafrecht; 4 Functies van het strafprocesrecht; 5 Bronnen van strafprocesrecht; 5.1 De wet; 5.2 Verdragen, besluiten van de EU en internationale jurisprudentie; 5.3 Nationale jurisprudentie; 5.4 Ongeschreven rechtsbeginselen; 6 Personen en instanties in het strafproces; 6.1 De verdachte; 6.2 De raadsman; 6.3 Opsporingsambtenaren; 6.4 Het Openbaar Ministerie; 6.5 De met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht; 6.6 Het slachtoffer; 7 Andere onderzoekshandelingen; 7.1 De informatieve voorfase; 7.2 Bijzondere opsporingsbevoegdheden; 18 Voorbereidend onderzoek en eindonderzoek in strafzaken; 1 Inleiding; 2 Het voorbereidend onderzoek; 2.1 Dwangmiddelen: definitie, doel, normering; 2.2 De dagvaarding; 3 Het eindonderzoek; 4 De beslissing van de rechter; 4.1 Feit bewezen; 4.2 Feit strafbaar; 4.3 Verdachte strafbaar; 4.4 Sanctie; 4.5 Einduitspraken; 5 Rechtsmiddelen; 19 Strafrechtelijke sancties; 1 Inleiding; 2 Straffen en maatregelen; 3 Straffen; 3.1 Hoofdstraffen; 3.2 Bijkomende straffen; 3.3 Strafvorm; 3.4 Strafmaat; 4 Maatregelen; 5 Andere sancties; 20 Internationaal recht; 1 Inleiding; 2 De internationale samenleving: soevereiniteit en interdependentie; 2.1 Soevereiniteit; 2.2 Kenmerken van de internationale samenleving; 3 Subjecten van internationaal recht; 3.1 Staten; 3.2 Internationale organisaties; 3.3 Individuen; 4 Bronnen van internationaal recht; 4.1 Verdragen; 4.2 Internationaal gewoonterecht; 4.3 Algemene rechtsbeginselen; 4.4 Jurisprudentie; 4.5 Doctrine; 4.6 Besluiten van internationale organisaties; 5 Verhouding internationaal en nationaal recht; 5.1 Monisme of dualisme; 5.2 De Nederlandse rechtsorde en het internationale recht; 5.3 Bijzonder karakter van het Europees recht; 6 Internationale geschillenbeslechting; 6.1 Het Internationaal Gerechtshof (IGH); 6.2 Rechtsmacht ter zake van geschillen; 6.3 Procedure; 6.4 Adviesbevoegdheid; 21 Recht der internationale organisaties; 1 Inleiding; 2 Kenmerken; 3 Indelingen; 4 De Verenigde Naties (VN); 4.1 Algemeen; 4.2 Organen; 5 De Raad van Europa; 5.1 Algemeen; 5.2 Organen; 6 De Europese Unie (EU); 6.1 Algemeen; 6.2 Ontwikkeling van de Europese Unie; 6.3 Beginselen en doelstellingen; 6.4 Taken, bevoegdheden en besluitvorming van de EU; 6.5 Instellingen van de Europese Unie; 6.6 Het Europees recht; 6.7 Europees recht en de nationale rechtsorde; 22 Internationale procedures inzake mensenrechten; 1 Inleiding; 2 De Universele Verklaring van de rechten van de mens; 3 Internationale mensenrechtenverdragen; 3.1 Indelingen; 3.2 Werking in de nationale rechtsorde; 4 Internationaal toezicht op mensenrechten in het algemeen; 4.1 Organen; 4.2 Vormen van toezicht; 5 Toezichtprocedures onder het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 5.1 Algemeen; 5.2 Toezichtprocedures; 5.3 Organen; 5.4 Het particuliere klachtrecht; 5.5 Schending van mensenrechten door Nederland; 5.6 Het statenklachtrecht; 5.7 De rapportageprocedure; Jurisprudentieregister; Trefwoordenregister