Boom Juridische studieboeken – Goederen- & zekerhedenrecht | W.H. van Boom

57,00

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462126589
Aantal bladzijden 892
Afmetingen 241 x 171 x 52 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom uitgevers Den Haag
Auteur W.H. van Boom (auteur)

Willem van Boom (1969) is hoogleraar burgerlijk recht te Nijmegen. Hij houdt zich bezig met het privaatrecht in brede zin, met de nadruk op vermogensrecht, rechtsvergelijking en interdisciplinair privaatrechtelijk onderzoek. In zijn onderzoek en onderwijs legt hij verbanden tussen vermogensrecht, maatschappij, economie en gedrag.
Geïllustreerd Neen
Druk 1
Datum van uitgifte 29-08-2022
Voorwoord; Afkortingen; Deel I Algemeen; 1 Leeswijzer; 2 Een eerste overzicht; rechthebbende; 3 Goederen en hun rechthebbenden – het juridische raamwerk; 7 4 Bezit en houderschap; 5 Openbaarheid en registers; kaartenbak; 6 Goederen en rechthebbenden – een breder perspectief; Goederen- en zekerhedenrecht 8 Deel II Verkrijging, vervreemding en bezwaring; 7 Verkrijging in het algemeen; 8 Vervreemding: de overdracht van goederen; 9 Levering; Inhoud 9 10 Overdrachtsgebreken en bescherming daartegen; 10.1 Algemeen; 10.2 Art. 3:86 BW; 10.3 Art. 3:88 BW; 10.4 Andere grondslagen voor bescherming?; 11 Bijzonderheden bij overdracht; 11.1 Samenstel, samenhang en samengestelde titels; 11.2 Voorwaardelijke overdracht; 11.3 Levering bij voorbaat; 12 Overdracht van vorderingsrechten (cessie); 12.1 Algemeen; 12.2 Is het vorderingsrecht overdraagbaar?; 12.3 Levering; 12.4 Bescherming van de cessionaris?; 12.5 Gevolgen van de overgang van het vorderingsrecht; 12.6 Cessie bij voorbaat van toekomstige vorderingsrechten; 12.7 Levering van vorderingsrechten aan toonder en aan order; 13 Verkrijging door verjaring; 13.1 Algemeen; 13.2 Verjaring en verkrijging van eigendom van onroerende zaken; 13.3 Beperkte rechten en verjaring bij een onroerende zaak; 14 Bezwaring: beperkte rechten in het algemeen; 14.1 Inleiding; 14.2 Het afgeleide recht; 14.3 Numerus clausus en droit de suite; 14.4 Vestiging: titel, levering en beschikkingsbevoegdheid; 14.5 Het voorbehouden beperkte recht; 14.6 Overdragen en bezwaren van het beperkte recht; 14.7 Tenietgaan; 14.8 Stapelen van beperkte rechten; 14.9 Beperkt recht en Titel 6.5 BW; 15 Beperkte genotsrechten; 15.1 Vruchtgebruik; 15.2 Erfpacht; 15.3 Opstalrecht; 15.4 Erfdienstbaarheid; 15.5 Vergeten zakelijke rechten; Deel III Tussen verbintenissenrecht en goederenrecht; 16 Over de brug; 16.1 Inleiding; 16.2 Verbintenissen uit de wet en goederenrecht; 16.3 Het wegneemrecht (ius tollendi); 17 Tussen contract en goederenrechtelijke positie; 17.1 Botsende aanspraken tot levering van hetzelfde goed; 17.2 Uitleg van de titel en de leveringshandeling; 17.3 Kwalitatieve rechten; 17.4 Kwalitatieve plichten en kettingbedingen; 17.5 Verhuurdersverplichtingen als kwalitatieve verbintenis; 17.6 Kettingbedingen; 17.7 Vormerkung (voorinschrijving); 17.8 Optierechten en de uitoefening ervan; 18 Tussenpersonen in het goederenrecht; 18.1 Verkrijging en overdracht door middel van een tussenpersoon; tussenpersoon; 18.2 Cessie ter incasso; 19 Geld, geldschulden en betaling; 19.1 Een proces van ontstoffelijking; 19.2 Vormen van geld; Goederen- en zekerhedenrecht 12 19.3 Betaling in het privaatrecht; Deel IV Krediet en zekerheid; 20 Kredietovereenkomsten; 20.1 Krediet en financiering; 20.2 Kredietovereenkomst, geldlening en goederenkrediet; 20.3 Consumentenkrediet en pandbelening; 20.4 Financial lease; 21 Zekerheid voor krediet – algemeen; 21.1 Economische functie vs. juridische constructie; 21.2 Pand en hypotheek – algemeen; 21.3 Waarop het zekerheidsrecht wordt gevestigd; 21.4 Waarvoor het zekerheidsrecht wordt gevestigd; 21.5 Uitleg van de vestigingshandeling; 21.6 Beperkt, afhankelijk én nevenrecht; 21.7 Door wie wordt het gevestigd?; 21.8 Ondeelbaarheid; 21.9 Publiciteit van zekerheid; 21.10 Substitutie; 21.11 Opgelegde bevoegdheidsbeperkingen; 21.12 Executie; 21.13 Verbod van toe-eigening; 21.14 Rangwisseling; 22 Hypotheekrecht; 22.1 Algemeen; 22.2 De hypotheekhouder grijpt in; 22.3 Het huurbeding; Inhoud 13 23 Pandrecht; 23.1 Historische schets; 23.2 Vuistpand op roerende zaken; 23.3 Stil pandrecht op roerende zaken; 23.4 Pandrecht op vorderingsrechten; 23.5 Het gebruik van volmacht in verband met verpanding; 23.6 De financiëlezekerheidsovereenkomst; 24 Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en eigendom als zekerheid; 24.1 Algemeen; 24.2 Eigendomsvoorbehoud als contractbeding; 24.3 De aard van het voorwaardelijke eigendomsrecht; 24.4 Einde van het voorbehoud; 24.5 Nadere overeenkomst; 24.6 Verlenging; 24.7 Recht van reclame; 24.8 Eigendom als zekerheid; 25 Persoonlijke zekerheden en derdenzekerheden; 25.1 Inleiding; 25.2 Hoofdelijkheid als persoonlijke zekerheid; Goederen- en zekerhedenrecht 14 25.3 Derdenpand en derdenhypotheek; 25.4 Borgtocht; 25.5 Garantie; Deel V Verhaal, uitwinning en rangorde; 26 Verhaal en vereffening; 26.1 Uitwinbaarheid, verhaalsbevoegdheid en vereffening; 26.2 Executoriale titel en verhaalsbeslag; 27 Rangorde; 27.1 Algemeen; 27.2 Voorrechten; 27.3 De ‘andere in de wet aangegeven gronden’; 27.4 Achtergestelde vorderingen; 27.5 Waarom krijgen bepaalde schuldeisers voorrang?; 28 Hoofdlijnen verhaalsbeslag; 28.1 Wat is verhaalsbeslag?; 28.2 Goederen vatbaar voor verhaalsbeslag; 28.3 Rechtskarakter en rechtsgevolgen van het beslag; 28.4 Complicaties; Inhoud 15 29 Bijzonderheden verhaalsbeslag; 29.1 Beslag op onroerende zaken; 29.2 Derdenbeslag; 29.3 Beslag op toekomstige vorderingen; 30 Faillissement en verhaal; 30.1 Algemeen; 30.2 Faillietverklaring; 30.3 Concursus, paritas, separatisme; 30.4 Ontkoppeling gefailleerde en zijn vermogen; 30.5 Fixatie en beschikkingsonbevoegdheid; 30.6 Gelegde beslagen vervallen; 30.7 Soorten vorderingen en schulden; 30.8 Verificatie, rangschikking en uitdeling; Goederen- en zekerhedenrecht 16 30.9 Faillissement en betalingstransacties; 31 De positie van de fiscus bij verhaal; 31.1 Algemeen; 31.2 Een korte geschiedenis; 31.3 Fiscaal voorrecht; 31.4 Bodemzaak; 31.5 Bodemvoorrecht; 31.6 Bodemrecht; 31.7 Het kat-en-muisspel; 32 Benadeling in verhaalsmogelijkheden; 32.1 Inleiding; 32.2 Actio pauliana in het BW; 32.3 Faillissementspauliana; 32.4 Betaling van opeisbare schulden; Deel VI Goederenrecht voor gevorderden; 33 Substitutie (zaaksvervanging); 33.1 Wat is het en waar komt het voor?; 33.2 Aard van de verkrijging; 34 Gemeenschap; 34.1 Algemeen; 34.2 Enkelvoudige gemeenschap; 34.3 Meervoudige gemeenschap; 35 Appartementsrechten; 35.1 Algemeen; 35.2 Aard van het appartementsrecht; 35.3 De VvE; 35.4 Gebruik in deeltijd (timeshare); 36 Afgescheiden vermogen en fiduciaire verhoudingen; 36.1 Afgescheiden vermogen; 36.2 Enkele verschijningsvormen op het grensvlak; 36.3 Fiduciaire verhoudingen; 37 Behoeften, uitdagingen en perspectieven; 37.1 Van algemeen naar concreet in het zakenrecht; 37.2 Herziening van de verdeling?; 37.3 Macht, onmacht en tegenmacht; 37.4 Opruimen en opnieuw beginnen; Bibliografie